Свободни места

Свободни места:
I гр. за деца, родени 2018 г. - 14 бр.
II гр. за деца, родени 2017 г. – 2 бр.
III гр. за деца, родени 2016 г. – 2 бр.
IV гр. за деца, родени 2015 г. – 10 бр.

ВАЖНО!!!

ВАЖНО!!!
РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА ПЪРВА ГРУПА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  КАКТО СЛЕДВА:
ГРУПА „ ЗЛАТНА РИБКА“ – I A НА 30.06.2021Г. ОТ 17.00Ч.
ГРУПА „РАКОВИНА“ – I Б НА 01.07.2021Г. ОТ 17.00Ч.

ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ В КОЯ ГРУПА Е РАЗПРЕДЕЛЕНО ДЕТЕТО ВИ ПОЗВЪНЕТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: 052 801 405 ИЛИ 0882 568 960

Важно при записване на децата за яслена и първа група

Важно при записване на децата за яслена и първа група
(Изм. - Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна)
При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето
класиране се проверяват служебно.
При записване родителят/настойникът представя следните задължителни
документи:
- Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;
- Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.
(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI "Критерии", чл. 56.
По т. 1 (изм. - Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна)
Служебна бележка от работодател/осигурител, която съдържа изходящ
номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя. За
самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За
работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа; или
служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица.
По т. 2 Копие от удостоверение за раждане на децата;
По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за
медицинската експертиза;
По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;
По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни
начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес
на двамата родители и на децата;
По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето,
съгласно Закона за закрила на детето;
По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно;
По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно;
По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за
раждане на детето;
По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно.
(4) Директорът на детската градина с яслени групи или упълномощено от него
лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии,
посочени в Раздел VI "Критерии". Всяко записано дете се отразява в
електронната система от директора на детската градина, или упълномощено от
него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.